0.00лв.
0 продукт продукта
Общо
0 продукт продукта
0.00лв.
ПОРЪЧАЙ
Продължи с пазаруването

Условия за използване на уебсайт https://optima.bg/

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между АДИА ТРЕЙД ЕООД, наричано по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://optima.bg/, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

 

Идентификация

АДИА ТРЕЙД ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131339067, рег. номер по ДДС BG 131339067, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Севастократор Калоян" 63, представлявано от управителя Людмил Сираков, осъществяващо търговия и производство на стоки в първоначален, преработен или обработен вид в онлайн магазин достъпен на адрес https://optima.bg

 

Номер по ЗДДС: BG 131339067

 

Регистриран обект за търговия с храни в гр. София с рег. № 222100644, съгласно Удостоверение № 54986 от 29.05.2020 г. на Областна дирекция по безопасност на храните София-град.

 

имейл адрес: info@optima.bg

телефон за връзка: 0888788999

 

Адрес на обекта в гр. София, кв.Бояна, ул.“Севастократор Калоян“ 63

Надзорен орган за защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите;

Надзорен орган по храните: Българска агренция по безопасност на храните;

Надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни;

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на АДИА ТРЕЙД ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от АДИА ТРЕЙД ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - https://optima.bg/ и всички негови подстраници.

 

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Клиент - е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в https://optima.bg/ и е съгласно с настоящите Общи условия.

 

Посетител на уебсайта - всяко лице, което осъществява достъп до електронния магазин на https://optima.bg/

 

Клиентски профил - е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване, или при регистрирането му в електронния магазин, която се и съхранява в базата данни на https://optima.bg/ за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от https://optima.bg/ услуги.

 

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

 

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

 

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца нехранителни и хранителни стоки в първоначален, преработен или обработен вид.

 

Общи положения

2.1. Електронния магазин на „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД е електронна платформа за подаване на заявки за покупка на стоки от продуктовия каталог на дружеството, достъпна на https://optima.bg/

2.2. Продажбата на стоки се извършва в съответствие с изискванията на Закона за храните, Закона за защита на потребителя, Закона за електронната търговия и другото приложимо законодателство.

2.3. Предмет на договора за доставка е продажбата на стоки, за които потребителят е подал валидна заявка за закупуване чрез избор на продукти в потребителската кошница на клиента на https://optima.bg/, която е потвърдена от доставчика.

2.4. Електронният магазин съдържа асортимент на продаваните стоки, които съдържат илюстративно изображение и информация за продукта, съгласно Закона за храните, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

2.5. Илюстративното изображение може да се разминава незначително като дизайн на крайния продукт, което не се отразява на съдържанието и качеството му.

2.6. Всеки физически продукт е етикетиран в съответствие с приложимото законодателство.

2.7. Предварително опакованите и бутилирани продукти са с обозначени количества на съответната опаковка и цената се отнася за 1 (един) брой.

2.8. За продуктите, които се предлагат в насипно състояние или във вакуумирана опаковка е възможно доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Клиента. Цените за тези стоки се определят на килограм. Нетното количество е обозначено на опаковката на продукта.

2.9. С използването на уеб сайта https://optima.bg/ Вие задължавате да спазвате настоящите условия и да пазите Вашата парола за достъп като не я разкривате пред трети лица. „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди възникнали в резултат от неоторизиран достъп до Вашия профил в резултат действия на трети лица, които са имали достъп до Вашата парола или потребителски профил поради незащитен достъп до вашия компютър или друго крайно устройство.

2.10. Клиентският профил за регистрирани потребители е достъпен чрез въвеждане на имейл и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за подаване на заявка за закупуването на стоки през https://optima.bg/, да променя паролата си за достъп и да проследява направените поръчки. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

2.11. При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:

2.11.1. за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;

2.11.2. за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail;.

2.12. С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че:

2.12.1. Вие използвате своята действителна самоличност;

2.12.2. Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;

2.12.3. Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, актуална и пълна;

2.12.4. Сте се запознали с Декларацията за поверителност относно обработването на лични данни.

2.13. С използването на https://optima.bg/ Вие декларирате, че действате от Ваше име или сте надлежно оправомощен да действате от чуждо име, в това число и от името на юридическо лице.

2.14. При поръчка от юридическо лице е възможно издаването на фактура, като за целта е необходимо при завършването на поръчката да се попълни формуляра за Юридически лица.

 

Цени и начин на плащане

3.1. Посочените цени са в български лева, с включен ДДС.

3.2. Продуктите в насипно състояние и във вакуумирана опаковка са с посочени приблизителни цени в зависимост от разфасовката на продукта. Крайната цена се изчислява на база посочената цена за килограм.

3.3. Плащането се извършва:

3.3.1. В брой или с дебитна/кредитна карта, при получаване на стоката срещу предоставен фискален бон от доставчика.

3.3.2. Чрез банков превод по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG12RZBB91551069080506
BIC: RZBBBGSF
Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Получател:  АДИА ТРЕЙД ЕООД

 

Подаване на заявка за поръчка

4.1. Подаването на заявка за покупка може да се осъществи чрез клиентски профил след предварително осъществена регистрация на https://optima.bg/ или чрез поръчка като гост, без да е необходима регистрация в онлайн магазина.

4.2. При заявка за покупка, Клиентът извършва следните последователни действия:

4.2.1. Избира вида и количеството на желаните продукти, които добавя в своята пазарска количка като натисне бутон „Добави” (бутон с икона “пазарска количка”) под съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “пазарска количка” и натиска "Поръчай".

4.2.2. От страницата на пазарската количка могат да се изтриват продукти преди финализиране на поръчката.

4.2.3. С натискане на бутона „Поръчай“ може да се премине към попълване на данните за поръчката.

4.2.4. След зареждане на екрана за попълване на данни, въвеждате последователно Вашите лични данни, данни за доставка, данни за фактура (ако е приложимо) и начин на плащане, като имате възможност да посочите допълнителна информация или коментар към Вашата поръчка.

4.2.5. След приключване на въвеждането на задължителна информация натискате бутон „продължи напред“ където можете да направите финален преглед на поръчката. Ако желаете да редактирате информация можете да се върнете назад чрез бутон „върни се назад“, да анулирате поръчката или да изпратите поръчката чрез бутон „изпрати поръчката“ след като се съгласите с настоящите общи условия, които представляват договор.

4.2.6. Заявката се изпраща след приемането на условията чрез натискане на бутона „Изпрати поръчката“. След това ще получите потвърдителен и-мейл и/или обаждане от наш представител за потвърждаване на крайните количества и крайната цена на заявените продукти, ако цената на заявения продукт се определя на килограм и зависи от конкретната опаковка и обозначеното на етикета й нетно количество. Потвърждението на поръчката на стоките, чиято цена е определена за 1 брой може да бъде извършено и само по електронен път.

 

Сключване на договора

5.1. С приемането на „Общите Условия” на https://optima.bg/ чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, вие приемате Общите условия за покупко-продажба на онлайн магазина https://optima.bg/. Това действие представлява електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и има правно обвързващо действие за страните.

5.2. Договорът се счита за сключен след получено писмено или устно потвърждение от страна на представител на „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД или от платформата.

 

Доставка и цена на доставка

6.1. Доставките на стоки, поръчани чрез https://optima.bg/ се извършват само на територията на гр. София и в частност ж.к. „Бояна“, вилна зона „Бояна“, вилна зона „Беловодски път“, местност „Гърдова глава“, вилна зона „Киноцентър III част“, местност "Национален киноцентър", вилна зона "Киноцентъра", вилна зона "Габаро-Азмата"

6.2. Доставките се извършват от представител на „АДИА ТРЕИД“ ЕООД, с оглед спецификата на поръчаните стоки в срок от:

6.2.1. При поръчка на готови за консумация хранителни продукти, а именно готвени ястия, салати, супи аламинути, десерти и др., от ежедневното обедно меню, публикувано на Сайта, доставката се извършва в часовия диапазон между 12:00 и 14:00 часа. Заявената поръчка следва да бъде направена от 17:00 часа на предходния ден /след публикуването на обедното меню за следващия ден/ до 11:00 часа на деня, в който Клиентът желае да бъде осъществена доставката. Клиентът има възможност да се откаже от направената поръчка не по-късно от 1 час преди края на часовия диапазон за осъществяване на поръчки.

6.2.2. При поръчка на хранителни и нехранителни стоки от подразделение „Супермаркет“ на електронния магазин всички поръчки се доставят в избран от Вас 1-часов часови диапазон. Часовите диапазони са от 13:00 до 20:00 часа. Поръчката следва да бъде заявена не по-късно от 2 часа преди началото на избрания от Клиента часови диапазон за осъществяване на доставката. Клиентът има право да се откаже от направената поръчка не по-късно от 1 час преди началото на избрания часови диапазон за осъществяване на доставката.

6.3. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, само от представители на „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД всеки ден от седмицата.

6.4. Цената на доставката не е включена в цената на стоката и е както следва:

  • 4,50 лв. - за доставки на готвена храна от секция "КУХНЯ OPTIMA"
  • 6,90 лв. – за доставки на всички хранителни и нехранителни стоки и напитки от секция "МАГАЗИН OPTIMA"
  • 7,90 лв. - за ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА /до 10 артикула/ в рамките на 30 мин. - за да извършим експресна доставка, необходимо е да се свържете с нас или да напишете коментар към поръчката, за да потвърдим дали имаме възможност да Ви обслужим с приоритет

 

Отказ от договора и замяна

 

7.1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

7.2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

7.3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

7.4. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

7.5. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

7.6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

7.7. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

7.8. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

7.9. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

7.10. При получаване на пратката Клиентът проверява съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да констатирате това в присъствието на представител на АДИА ТРЕЙД“ ЕООД и да се обърнете към него за протокол за увредена пратка.

7.11. Клиентът може да откаже получаването на поръчаните стоки, ако доставката не съответства на подадената заявка или са налице очевидни недостатъци на стоката или целостта на опаковката им е нарушена.

7.12. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са:

  • стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност

  • запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

  • стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

7.13. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

Гаранции и рекламации

 

8.1. При констатация на недостатък на доставен продукт, Потребителят има право да упражни рекламация пред АДИА ТРЕЙД“ ЕООД. В този случай стоката може да бъде заменена или да бъде възстановена заплатената стойност, считано от датата, на която АДИА ТРЕЙД“ ЕООД е било уведомено.

8.2. Рекламациите са допустими, само ако стоките са съхранявани съобразно инструкциите на производителя и са в срок на годност.

8.3. Рекламации се подават в работно време на info@optima.bg или на тел.: 0887437708.

8.4. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

8.5. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

8.5.1. касова бележка или фактура;

8.5.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

8.5.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.6. След получаване на рекламация, АДИА ТРЕЙД“ ЕООД я разглежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за храните.

8.7. Рекламацията се удовлетворява, ако са налице основанията за това.

8.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в електронния магазин или в случай на удовлетворена рекламация, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за извършване на доставката. Във всички останали случаи транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката, са за сметка на Клиента.

8.9. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Отговорност на търговеца/доставчика

 

9.1. АДИА ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставените от Клиентите данни във връзка с направените заявки и възникналите вреди и пропуснати ползи в резултат на това.

9.2. АДИА ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задължения, забавено изпълнение, вреди, възникнали поради временна недостъпност на електронния магазин.

9.3. АДИА ТРЕЙД“ ЕООД не отговаря за неизпълнение на договорни задължения поради непреодолима сила – бедствия, аварии, пожари, наводнения, стачки и др., като за целта уведомява Клиентите по подходящ начин за възникналото събитие, включително и чрез публикуване на съобщение на https://optima.bg/, в съответствие с изискванията на приложимия закон.

9.4. В отношенията си с потребители – физически лица, АДИА ТРЕЙД“ ЕООД носи отговорност в съответствие със Закона за защита на потребителите.

9.5. В отношенията си с търговци, „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД носи отговорност в съответствие с Търговския закон.

Авторски права и интелектуална собственост

10.1. Всички графични изображения и елементи на уеб платформата, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на АДИА ТРЕЙД“ ЕООД.

10.2. Клиентите, Потребителите и Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили авторското право на АДИА ТРЕЙД“ ЕООД, без неговото предварителното писмено съгласие.

 

Защита на личните данни

11.1. За сключването и изпълнението на договора за продажба и доставка на стоки АДИА ТРЕЙД“ ЕООД посредством https://optima.bg/ обработва лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.

11.2. Електронният магазин използва защитена интернет връзка посредством HTTPS.

11.3. Информация относно обработването на личните ви данни можете да намерите в декларацията за поверителност, публикувана на https://optima.bg/, която е неразделна част от настоящите условия.

 

Изменение на общите условия

12.1. „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД си запазва правото да променя едностранно настоящите общи условия.

12.2. Промените действат занапред и не засягат поръчки, които за заявени преди датата на публикуване на актуализираните Общи условия.

12.3. „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД уведомява Клиентите за извършените промени по подходящ начин чрез съобщение на сайта или чрез изпращане на ел. съобщение, ако това е технически осъществимо.

 

Отказ за изпълнение на заявка и прекратяване на договора от страна на „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД

13.1. „АДИА ТРЕЙД“ ЕООД има право да откаже извършването на доставка в следните случаи:

13.1.1. При откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на която и да е от страните по договора (ако другата страна е търговец);

13.1.2. При недобросъвестно поведение на Клиента при подаване на заявки, получаване на доставки, плащания или комуникация със служителите на дружеството;

13.1.3. При изземване на продукция/оборудване или запечатване на производствени или складови помещения на дружеството от контролни органи, в следствие на което доставката е невъзможна или значително затруднена;

13.1.4. В други случаи предвидени в закон или административен акт на компетентен орган;

13.1.5. В случай на изчерпване на количествата необходими за изпълнението на конкретна заявка, за което Клиента бива своевременно уведомен;

13.1.6. Във всички случаи, когато е установено или са налице съмнения за неправомерно използване на електронния магазин, нарушение на настоящите условия или действащото законодателство.

Заключителни разпоредби

14.1. За неуредените въпроси се прилага действащото българско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство.

14.2. Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от повелителни норми на закона или когато може да се предположи, че те договорът би бил сключен и без недействителните му части.

14.3. Всички спорове възникнали във връзка с доставката на стоки чрез https://optima.bg/ се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно, по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

14.4. В случай на възникнал спор и при невъзможност за доброволно уреждане на въпроса е налице възможност за отнасянето му към Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

14.5. Настоящите условия влизат в сила на 15.07.2020 г.

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече

Приемам (затвори)

Сайтът използва "бисквитки". Научи повече

Приемам (затвори)